YUKARI
BİRİMLERİMİZ / İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

376 99 80 - 1201

İmar Plan Değişikliği Duyurusu

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

          Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; başta İmar Kanunu ve Yapı Denetim Kanunu ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ile 7269 sayılı Afet Yasası ve mevzuat hükümlerine göre 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu olmak üzere; Şehir Planlama ve İmar Uygulamaları ile ilgili 3621 sayılı kıyı kanunu, 4856 sayılı çevre kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu, 5162 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5711 sayılı yasa ile değiştirilen 634 sayılı kat mülkiyetinde değişiklik yapılmasına dair kanun ve mevzuat hükümleri ile imar planlama karar ve plan notları ve İzmir Büyükşehir imar yönetmeliği ona bağlı otopark yönetmeliği ile belirlenmiş yetki görev ve sorumluluklar ile hizmet yürütmektedir.

    Müdürlüğümüzün Yetki Alanı; Müdürlüğümüz Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde hukuki normlar dahilinde yetkilidir.

         Müdürlüğümüzün Sorumluluğu; Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına ve başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

Kentimizin daha sağlıklı gelişebilmesi amacıyla yapı kontrol ekiplerimiz tarafından İlçe genelinde yapılan gerek rutin kontroller gerekse şikâyet dilekçeleri değerlendirilerek 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre yasal işlemlere başlanmaktadır.

Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenerek binaların yasal anlamda kullanılır hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin İlçemiz kapsamında kusursuz bir şekilde uygulanabilmesi için İlçemize ait Numarataj bilgilerinin güncellenmesi amacı ile İlçe sınırlarımız kapsamında bulunan tüm sokak levhaları sokakların yönlerini de belirleyecek şekilde arazide uygulanmaktadır. Ayrıca dış kapı numaralarının tamamı Müdürlüğümüz tarafından güncellenerek; yeni Numarataj Krokileri oluşturulmaktadır. Bu işlemler neticesinde; İlçemiz kapsamında nüfus sayım işleminin daha gerçekçi bir şekilde yapılması için gereken altyapı Müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır.

Bu çalışmalarımız dışında Müdürlüğümüzün yaptığı diğer faaliyetler şunlardır:
- Encümence görüşülecek evrakların hazırlanması, yazılması ve sunulması.

- Meclise sunulacak evrakların hazırlanması ve sunulması.

- Tadilat taleplerinin sonucu hakkında vatandaşa ve Valiliğe yazılı bilgi verilmesi.

- Kaçak yapıların yazışmaları.

- 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereği uygulamaları, yazışmaları ve tebligatları.

- Mahkemelerden gelen Ruhsatsız yapılarla ilgili Kararların ve İmar Planına itiraz için açılan davaların yazışmalarının yapılması ve takibi.

- Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğü Denetim Koordinasyon Müdürlüğü, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Sosyal Sigortalar Kurumu Bölge Müdürlüğü ve Gelir Müdürlüğü Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’ na her ay periyodik olarak düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgeleri ve Yapı Ruhsatlarının gönderilmesi.

- İmar planı yazışmalarının yapılması hususlarında faaliyetlerde bulunulmuştur.

31 Mayis 2019 15:30:50

BİRİMLERİMİZ

KISAYOLLAR

Sosyal medyadan takip ediniz :
İletişim Bilgilerimiz
TELEFON : +90 232 376 99 80 WHATSAPP : 0 538 011 4747 | E-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr
ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No:1 Çiğli / İZMİR

ÇİĞLİ BELEDİYESİ ARAMA MOTORU

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.